Grootschalige burgerbevraging in kader van een zorgstrategisch plan

Möbius voerde voor Zorgpunt Waasland een grootschalig burgeronderzoek uit om inzicht te krijgen in de zorg- en ondersteuningsnoden van de lokale bevolking.

logo zorgpunt waasland-1
zorgpunt waasland

Strategische uitdaging

Zorgpunt Waasland is een openbare zorgvereniging die thuis- en woonzorg aanbiedt in de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht.

De organisatie erkende de noodzaak om hun zorgstrategie te herzien en wilde een diepgaand inzicht krijgen in de behoeften en verwachtingen van de bevolking met betrekking tot zorg en ondersteuning, vandaag en in de toekomst.

Möbius organiseerde een grootschalige burgerbevraging en analyseerde de resultaten, met als doel de ontwikkeling van een toekomstgerichte en cliëntgerichte zorgstrategie voor de organisatie.

Möbius staat ons vakkundig bij in dit uitgebreid traject waardoor je als organisatie in wederzijds overleg en afstemming dit project kan doorlopen.

Filip Thyssen Directeur Strategie en Organisatieontwikkeling

Aanpak

De grootschalige burgerbevraging had als doelstelling om inzicht te verkrijgen in de huidige perceptie van de bevolking omtrent zorg en ondersteuning in de brede regio alsook om eventuele lacunes te identificeren. Aanvullend werden suggesties en aanbevelingen van burgers verzameld om de zorg en ondersteuning in de regio te verbeteren.

Volgende aanpak werd gehanteerd voor deze bevraging:

  1. Projectvoorbereiding: Er werd een kernteam samengesteld dat een gedetailleerd projectplan opstelde met daarin de doelstellingen, projectfasen, tijdslijnen en verantwoordelijkheden van elk teamlid in kader van deze bevraging.

  2. Omgevingsanalyse: Er werd een uitgebreide omgevingsanalyse uitgevoerd om de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio van Zorgpunt Waasland in kaart te brengen. Aangevuld met verkennende gesprekken werden eerste vraagtekens getoond omtrent huidige en toekomstige zorg.

  3. Opstellen van de enquête: In overleg met Zorgpunt Waasland werd een gestructureerde enquête opgesteld om de behoeften en verwachtingen van de bevolking te bevragen. De enquête omvatte vragen over diverse aspecten van zorg zoals: thuiszorg, mantelzorg, innovatieve woonvormen, ... Er werd tevens gezorgd voor een validatie van de vragenlijst door middel van pre-tests en feedbackloops met belanghebbenden.

  4. Grootschalige burgerbevraging: Er werd een uitgebreide communicatiestrategie ontwikkeld om de burgerbevraging te promoten en dit via verschillende kanalen waaronder: website, flyers, activiteiten, online platforms, sociale media, lokale gemeenschapsorganisaties en fysieke locaties. Er werd gestreefd naar een brede representatie en participatie van de bevolking alsook voor specifieke doelgroepen. De bevraging werd uitgevoerd gedurende een periode van zes weken om voldoende tijd te bieden aan deelnemers om hun feedback te geven.

  5. Gegevensanalyse: Er werd een grondige analyse uitgevoerd van de verzamelde gegevens om trends, patronen en belangrijke inzichten te identificeren. Kwantitatieve gegevens werden geanalyseerd met behulp van statistische methoden, terwijl kwalitatieve gegevens werden onderworpen aan een thematische analyse. De bevindingen werden gevisualiseerd in rapporten, grafieken en presentaties om deze op overzichtelijke wijze te kunnen bespreken met de kerngroep.

  6. Focusgroep met burgers: Na de grootschalige burgerbevraging werd een focusgroep georganiseerd met burgers en hulpbehoevenden (alsook hun mantelzorgers) om de resultaten van de enquête verder te verdiepen en te exploreren hoe de toekomstgerichte zorg in de regio concrete invulling kan krijgen.

  7. Aanbevelingen en implementatie: Op basis van de bevindingen werden concrete aanbevelingen tot zorgstrategische krijtlijnen geformuleerd voor Zorgpunt Waasland.

 

Resultaat

De grootschalige burgerbevraging heeft Zorgpunt Waasland waardevolle inzichten gegeven in de behoeften en verwachtingen van de bevolking op het gebied van zorg en ondersteuning. Daarnaast heeft het ook inzicht gegeven in de wensen van de burgers met betrekking tot nieuwe diensten en innovatieve benaderingen.

Door de resultaten van de burgerbevraging te benutten, kon Zorgpunt Waasland een nieuwe zorgstrategie ontwikkelen die beter aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de bevolking.

Het project droeg bij aan een meer cliëntgerichte benadering van de dienstverlening.