Doorvertalen zorgstrategisch plan naar programma van eisen

Möbius begeleidde De Zilveren Zwaan in het zorgstrategisch plan en de doorvertaling naar een programma van eisen voor een nieuwbouw woonzorgcentrum.

Logo De Zilveren Zwaan
zorgstrategisch plan De Zilveren Zwaan

Introductie

Het Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg biedt al meer dan 43 jaar openbare (ouderen)zorg aan. Dankzij de opzet van een welzijnsvereniging kunnen de publieke zorgvoorzieningen in de toekomst snel, wendbaar en werkbaar handelen in de steeds groeiende zorgsector.

De Zilveren Zwaan, de nieuwe welzijnsvereniging (Uw Welzijn - Onze Zorg), streeft ernaar om dicht bij de burger te staan en op maat gemaakte antwoorden te bieden op diverse zorgvragen in de regio.

 

Strategische uitdaging 

Vanaf 1 januari 2023 exploiteert de welzijnsvereniging een woonzorgcentrum, maaltijdbedeling, poetsdienst met en zonder dienstencheques, Minder Mobielen Centrale en gezinshulp. De infrastructuur van het woonzorgcentrum dateert echter van het begin van de jaren ’70. Een nieuwbouw dringt zich bijgevolg op.

Voorbereidende zorgstrategische oefening

De Zilveren Zwaan wenste vooreerst een voorbereidende zorgstrategische oefening uit te voeren dat vervolgens doorvertaald kon worden naar een programma van eisen voor het nieuw te realiseren gebouw. Zodoende had de nieuwe welzijnsvereniging een strategisch kader om huidige en toekomstige beslissing aan af te toetsen.  

Strategische visie op ouderen- en thuiszorg

Möbius begeleidde De Zilveren Zwaan in het ontwikkelen van deze strategische visie op ouderen- en thuiszorg, met de nadruk op een geïntegreerde samenwerking tussen de zorgdiensten en een projectplan met de grote krachtlijnen voor de verdere ontwikkeling/exploitatie van de infrastructuur.

Möbius bracht dankzij hun ervaring binnen de opmaak van zorgstrategische planningen de juiste knowhow en professionele ondersteuning, waarna we op een efficiënte wijze een wetenschappelijk onderbouwd en praktisch toepasbare zorgstrategie kunnen uitrollen.

Jonathan Dherde Algemeen Directeur a.i.

Aanpak 

CASE_DeZilverZwaan_Aanpak

Om een antwoord te kunnen bieden op de vragen van De Zilveren Zwaan werd volgende aanpak gehanteerd: 

Kick-off

Het traject werd aangevat met de samenstelling van een projectgroep, een opstartoverleg en enkele verkennende gesprekken om de context goed te begrijpen. 

Zorgstrategische studie

Bij Möbius geloven we sterk dat een kwantitatieve analyse alsook een stakeholderbevraging de noodzakelijke basis zijn voor het definiëren van een zorgstrategisch plan. Bijgevolg werd in kader van de zorgstrategische studie vooreerst een uitgebreide omgevingsanalyse uitgevoerd van de regio om de zorgvraag en het zorgaanbod in kaart te brengen.

Aanvullend werden stakeholderbevragingen opgezet via diverse methodieken (online vragenlijst, focusgroepen en workshops) om input te verzamelen over de noden binnen het toekomstig zorg- en welzijnslandschap alsook om een breed draagvlak te creëren. Zowel medewerkers van de welzijnsvereniging als burgers, lokale actoren, zorgpartners en experten over relevante zorgthema’s werden hierin bevraagd. 

Zorgstrategische richting

Na consolidatie van de resultaten uit de zorgstrategische studie werd een workshop georganiseerd om de strategische visie te definiëren en de belangrijkste krijtlijnen van De Zilveren Zwaan voor de middellange termijn te bepalen. 

Programma van eisen

Tot slot werd een workshop georganiseerd om het programma van eisen voor de nieuwe welzijnscampus te bepalen. Hierbij werd rekening gehouden met de kenmerken van de nieuwe site, maar in het bijzonder met de nieuwe strategische visie van de welzijnsvereniging. 

 

Resultaat 

De samenwerking tussen De Zilveren Zwaan en Möbius leidde tot een nieuwe strategische visie en krijtlijnen voor de welzijnsvereniging.

Aanvullend werd dit zorgstrategisch plan doorvertaald naar een programma van eisen voor het nieuw woonzorgcentrum dat maximaal past binnen de nieuwe strategische visie van de organisatie.

Deze resultaten geven de welzijnsvereniging een toekomstbestendige richting in kader van de ouderen- en thuiszorg.