Congres Evaluatie Persoonsvolgende Financiering

Möbius ondersteunde het VAPH bij de voorbereiding en facilitatie van het congres voor de tussentijdse evaluatie van het systeem van persoonsvolgende financiering.

Logo VAPH
Rolstoelgebruiker

Strategische uitdaging

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) staat in voor de financiering van zorg en ondersteuning voor de doelgroep van personen met een handicap. Waar deze financiering vroeger aanbodgestuurd georganiseerd was, werd in 2017 de omslag gemaakt naar een vraaggestuurde financiering. De basis van deze persoonsvolgende financiering en de doelstellingen die het systeem dient te helpen bereiken werden vastgelegd in het Perspectiefplan 2020. Het project ‘Evaluatie PVF’ werd opgestart om na te gaan of en in welke mate deze doelstellingen effectief zijn gerealiseerd.

Op 4 juli 2019 organiseerde het VAPH in het ICC-Gent een congres waar de stand van zaken aan een ruim publiek werd gepresenteerd en input bij de verschillende doelgroepen werd verzameld om de juiste accenten te kunnen leggen bij de verdere uitrol. Met het congres richtte het VAPH zich op personen met een handicap en hun omgeving, gebruikersverenigingen, verwijzers, werkgevers- en werknemersorganisaties en iedereen die geïnteresseerd is in de sector van personen met een handicap. Zo’n 400 personen namen deel.

Om te zorgen voor een logische samenhang en het goede verloop en de dynamiek van het congres en vooral van de workshops te garanderen, deed het VAPH een beroep op Möbius.

Ons project werd binnen een zeer korte tijd afgerond. De flexibiliteit van de medewerkers van Möbius alsook hun inzet bij de voorbereiding werd zeer gewaardeerd. Mede dankzij hun goede ideeën en vooral dankzij de goede samenwerking hebben wij een geslaagd congres kunnen organiseren, tot tevredenheid van de deelnemers (en van ons).

Sam Van Bastelaere Hoofd Team Beleid en Organisatie

Aanpak

Möbius zorgde voor een rode draad via een centrale vraag die in de verschillende congresruimtes en in de presentaties terugkeerde: “Wat kunnen we samen doen om van persoonsvolgende financiering een succes te maken?”. Op die manier werd ook meteen duidelijk dat de deelnemers via hun input mee vorm konden geven aan het verdere verloop.

Het congres begon met een plenair gedeelte in de voormiddag, waarop de stand van zaken werd gebracht via verschillende presentaties door medewerkers van het VAPH en externe onderzoekers die wetenschappelijk onderzoek uitvoeren rond het systeem van de persoonsvolgende financiering. Möbius zorgde voor de aaneenschakeling van de presentaties en het aankondigen van de sprekers.

In de namiddag werden vijf thematische workshops georganiseerd om te capteren welke accenten de geledingen van de sector en bij uitbreiding de maatschappij willen leggen bij het verdere verloop van de evaluatie van de persoonsvolgende financiering. De groep van 400 deelnemers werd hierbij opgesplitst in vijf groepen (volgens de eigen interesse). Het team van 6 Möbius medewerkers stond in voor de facilitatie van de verschillende workshops, telkens in duo, schouder aan schouder met een VAPH-medewerker en de coördinatie van het geheel. We zorgden voor een grondige voorbereiding van elk van de workshops waarbij in samenspraak met de VAPH-medewerker en de sprekers per workshop een agenda werd opgebouwd. Deze bestond voor elke workshop uit korte informatieve presentaties, interactieve oefeningen en brainstormmomenten rond specifieke vragen. We zorgden ervoor dat de juiste (participatie)methodieken werden aangewend zodat de beoogde informatie kon worden gedeeld en gecapteerd. Dit alles werd per workshop samengebracht in één allesomvattend document met een gedetailleerd draaiboek met timing, een volledige leidraad voor de presentaties en workshops, een materialenlijst, enz.

Gedurende de dag werden ook elementen voorzien om participatie en netwerking te bevorderen, zoals een digitaal platform om vragen te capteren, een ideeënmuur, een netwerkbingo, enz.

 

Resultaat

Het VAPH kan terugblikken op een geslaagd congres, waarbij enerzijds de stand van zaken werd gedeeld met een ruim publiek en anderzijds heel wat waardevolle informatie werd verzameld. Deze informatie werd door de VAPH medewerkers verwerkt; een samenvatting van de resultaten is hier terug te vinden:

https://www.vaph.be/over-vaph/beleid-en-cijfers/beleid/pvfmeerderjarigen/congres-evaluatie-pvf 

 

VAPH foto's