Data gebruiken ter ondersteuning van je klimaattraject

Artikel

Doeltreffende dataverzameling en -analyse helpt niet alleen om impactvolle duurzaamheidsstrategieën te ontwikkelen, ze ondersteunen ook je klimaattraject!

Climate journey

Het belang van dataverzameling bij de berekening van de CO2-voetafdruk

Onvolledige of onnauwkeurige data belemmeren de voortgang van de reductiedoelstellingen voor broeikasgassen

De berekening van de broeikasgasemissies is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van doeltreffende strategieën om de klimaatverandering te mitigeren. Dit proces kan echter in het gedrang komen door een slecht ontworpen proces van dataverzameling, wat resulteert in onvolledige of onnauwkeurige data die de vooruitgang bij het behalen van broeikasgasreductiedoelstellingen kunnen belemmeren. 

Identificatie en verzameling van relevante data uit verschillende bronnen

Voor nauwkeurige en betrouwbare berekeningen van broeikasgasemissies is het van essentieel belang om een doeltreffend en pragmatisch dataverzamelingsproces toe te passen. Dit omvat het identificeren en verzamelen van relevante gegevens uit verschillende bronnen, waaronder gegevens over energieverbruik, brandstofverbruik, procesdata en andere operationele data. Wanneer prioriteit wordt gegeven aan de meest essentiële emissiebronnen, kan het dataverzamelingsproces zowel beheersbaar als kostenefficiënt zijn en toch nauwkeurige emissieramingen opleveren. 

Prioriteit geven aan het verzamelen van data op basis van verschillende drijfveren

Inzicht in de verschillende soorten emissies is belangrijk omdat het organisaties helpt de bronnen van emissies te identificeren en de inspanningen voor dataverzameling op basis daarvan te prioriteren. Een organisatie die bijvoorbeeld voornamelijk Scope 1-emissies genereert, moet zich wellicht richten op het verzamelen van data over energieverbruik en brandstofverbranding, terwijl een organisatie die voornamelijk Scope 3-emissies genereert zich wellicht moet richten op het verzamelen van data over de productie van ingekochte goederen of diensten.

BLOG_DataClimate_GHGScopes

Bron: WRI/WBCSD Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (PDF), page 5

 

De rol van datamanagement bij het ontwikkelen van doeltreffende duurzaamheidsstrategieën

Realistische en haalbare doelen stellen met betrouwbare data

Het definiëren van targets voor broeikasgasemissiereductie is een belangrijke stap om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken en de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden Celsius. Targets geven organisaties een heldere richting om te werken aan de vermindering van hun emissies en kunnen worden gebruikt om de vooruitgang bij het bereiken van deze doelen te meten. Betrouwbare data zijn essentieel voor het vaststellen van realistische en haalbare targets, omdat ze een basis bieden voor het begrijpen van de huidige emissieniveaus en het simuleren van toekomstige realistische reductiedoelstellingen die bereikt kunnen worden.

Simulatie van het effect van verschillende reductiestrategieën

Als het datamanagement goed wordt uitgevoerd, kunnen organisaties het effect van verschillende reductiestrategieën simuleren. Door de emissieprofielen van verschillende activiteiten en processen in de loop der tijd te begrijpen en inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen, is het mogelijk de impact van verschillende mitigatiestrategieën te modelleren en na te gaan welke het meest effectief zijn om uitstoot te verminderen. Deze informatie is cruciaal voor de besluitvorming, aangezien het organisaties helpt de meest effectieve manieren te vinden om hun uitstoot te verminderen en tegelijkertijd de kosten en andere negatieve impact te minimaliseren.

 

Historische data: een cruciale informatiebron voor de financiering van het transitieplan

Het gebruik van data om toekomstige kosten te voorspellen en potentiële financieringsbronnen te identificeren

Het simuleren van toekomstige investeringen om een klimaattransitieplan te financieren houdt in dat data worden gebruikt om toekomstige kosten te voorspellen en potentiële financieringsbronnen te identificeren. Zo kunnen organisaties vaststellen hoeveel kapitaal nodig is om hun klimaatdoelstellingen te bereiken en een financieringsstrategie ontwikkelen die aansluit bij hun bredere financiële objectieven. 

Analyse van eerdere investeringen en kosten in verband met klimaatveranderingsinitiatieven

Historische data over investeringen en kosten kunnen voor organisaties een waardevolle bron zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van een klimaattransitieplan. Met een analyse van eerdere investeringen en kosten gerelateerd aan klimaatveranderingsinitiatieven kunnen organisaties de financiële implicaties van hun transitieplan beter begrijpen en toekomstige investeringen simuleren die nodig zijn om het plan te financieren. Investeringen en kosten die verband houden met klimaatveranderingsinitiatieven kunnen vele vormen aannemen, waaronder energie-efficiëntieverbeteringen, installaties voor hernieuwbare energie, uitstootverminderingstechnieken en koolstofcompensatie. Door historische data over deze investeringen en kosten te analyseren, kunnen organisaties patronen en trends identificeren die hun toekomstige investeringsstrategieën kunnen vormgeven.