Inspirerende vorming voor detentiepersoneel: gebruikersperspectief

Via een vorming voor beleidscoördinatoren en partnerorganisaties wenste het agentschap het gebruikersperspectief en participatief werken te versterken.

Logo Agentschap Justitie en Handhaving
Agentschap Justitie en Handhaving gebruikersperspectief

Strategische uitdaging

In de verscheidene gevangenissen in Vlaanderen en Brussel wordt op vandaag reeds een divers aanbod inzake hulp- en dienstverlening, bv. sport, onderwijs, cultuur, ... aangeboden via verschillende partners.

Het Agentschap Justitie en Handhaving zet reeds sterk in op participatief werken en het incorporeren van het gebruikersperspectief, ondanks de soms complexe context binnen detentie.  

Om hier nog verder in te groeien wenste het agentschap een vorming* te organiseren voor de verschillende beleidscoördinatoren alsook geïnteresseerde medewerkers van de verschillende partnerorganisaties die het huidige hulp- en dienstverleningsaanbod vormgeven in de gevangenissen.

We hebben de samenwerking met Möbius als zeer aangenaam ervaren, zowel de deelnemers als wijzelf. Möbius toonde zich bijzonder flexibel en bereidwillig. Ze slaagden erin zich snel in te werken in een sector die voor hen wellicht minder bekend was. De professionele aanpak en inzet zijn pluspunten!

Stef Vanderhaeghen & Tessa Heylighen Beleids- en projectmedewerker & projectcoördinator Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden

Aanpak 

Via de opleiding wou het agentschap deze medewerkers inspireren en de nodige concrete handvaten aanreiken om het gebruikersperspectief (extra) aandacht te geven. Aanvullend wou het agentschap de inzichten en praktijkervaringen voortvloeiende uit de vorming gebruiken als input voor de opmaak van het nieuwe strategisch plan 

Het project bestond uit een drietal grote fases 

  • In een eerste fase werd het project opgestart en werd de inhoud van de vorming voorbereid via onder andere een brainstormmoment met de opdrachtgever, desk research, een bezoek aan de gevangenis van Dendermonde, ... 

  • In een tweede fase werd de effectieve vorming gegeven. Deze bestond uit fysieke vormingsmomenten, digitale terugkommomenten en verschillende intervisiemomenten. De onderwerpen die tijdens de vormingsmomenten behandeld werden, waren onder andere ‘theoretisch kader Customer Experience’, ‘Persona Mapping’, ‘Customer Journey Mapping’, ‘Continu verbeteren’, ...  

  • In een laatste fase vond een workshop plaats met betrokkenen die voornamelijk op beleidsniveau actief zijn. Zij werden geïnformeerd over de inhoud van de vormingsmomenten en de feedback van de deelnemers. Samen met hen werd nadien nagedacht over hoe het gebruikersperspectief ook kon meegenomen worden bij de opmaak van het nieuwe strategische plan. 

Resultaten  

De deelnemers kregen inzicht in verschillende methodieken met betrekking tot gebruikersperspectief. Aan de hand van verschillende oefeningen leerden ze deze technieken ook meteen toepassen in de praktijk, op hun eigen projecten.  

Daarnaast werden op het beleidsniveau ook concrete acties opgelijst om het gebruikersperspectief actief mee te nemen in de opmaak, periodieke evaluatie en eindevaluatie van het (nieuwe) strategische plan.  

*Deze vorming en samenwerking kadert binnen het bovenlokaal ESF-project “netwerken voor re-integratie”, van oproep 557 ‘Bovenlokale Netwerkorganisatie voor Gevangenissen’ met financiële steun vanuit Europa WSE. 

Logo_ESF_Vlaanderen

 

Veelgestelde vragen

Wat is het gebruikersperspectief?
Het gebruikersperspectief draait om het bekijken van een probleem, ontwerp, of systeem vanuit het standpunt van de gebruiker. Het impliceert dat de focus ligt op de behoeften, ervaringen en tevredenheid van de gebruiker om zo doeltreffende oplossingen te creëren.