Fundament voor Gegevensmanagement en Datagedreven Werken

In een wereld waar technologische ontwikkelingen elkaar in razend tempo opvolgen en waar data het nieuwe goud is, is het essentieel om als gemeente voorruit te kijken. Wat zijn de uitdagingen van de t

Logo Gemeente Halderberge
Halderberge

In een wereld waar technologische ontwikkelingen elkaar in razend tempo opvolgen en waar data het nieuwe goud is, is het essentieel om als gemeente voorruit te kijken. Wat zijn de uitdagingen van de toekomst? Hoe bereiden we ons daar nu op voor? En wat betekent dat voor de dienstverlening, de informatiehuishouding en beleidsvorming in onze organisatie? Het is belangrijk om een overkoepelend en verbindend verhaal te hebben.

Halderberge had behoefte aan inzicht. Inzicht in de huidige en de (realistische) gewenste situatie. Om vervolgens helderheid te krijgen in wat er de komende jaren allemaal geregeld moet gaan worden om de ambitie te bereiken. Het verlangen was om hiermee zowel bewustwording als urgentie te creëren in de organisatie, met name op management-, directie- en bestuurlijk niveau. Structureel budget was er nog niet. Als “kleinere” gemeente vroeg Halderberge zich ook af: kunnen wij dit financieel en administratief wel alleen?

De toegevoegde waarde van Möbius zat voor mij met name in de spiegel die ons voorgehouden werd. Daarnaast bood Möbius ook standvastigheid, expertise en gaven ze niet op als het tegenzat. Gegevensmanagement werd op een leuke manier aan de man gebracht. We hebben nu een duidelijk doel en een goed plan.

Leon Thielen Teammanager Ondersteuning

Aanpak

Het project is uitgevoerd door een team bestaande uit leidinggevenden, medewerkers en Möbius. Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie is gestart er gestart met een nulmeting. Om urgentie en draagvlak te creëren waren managers verantwoordelijk voor onderdelen van de nulmeting. Onderdeel van deze nulmeting waren interviews, het ophalen van onder andere bestaande documentatie, processen, kaders en architectuur. Vervolgens heeft het MT een ambitie, gewenst ambitieniveau, vastgesteld. De weg van het huidige naar het gewenste niveau is vervolgens uitgewerkt in een implementatieplan voor de komende jaren.

Om bewustwording te creëren bij de medewerkers van de gemeente over de noodzaak en toegevoegde waarde van Datagedreven Werken en Gegevensmanagement is er een communicatiecampagne gestart. Onderdeel hiervan was een filmpje en infographic waarin ook de samenhang met Privacy en Informatiebeveiliging werden meegenomen. Er zijn meerdere inspirerende lunchbijeenkomsten georganiseerd. Om de toegevoegde waarde van Datagedreven Werken duidelijk te maken is er daarnaast een pilot gestart. In deze pilot werd data gebruikt voor het opstellen van een visie voor een “Vitaal Buitengebied”. Ook zijn de eerste stappen gezet richting een mogelijke bovengemeentelijke samenwerking.

Resultaten

De resultaten van dit project zijn:

  • Een vastgesteld huidig- en ambitieniveau op het gebied van Datagedreven Werken en Gegevensmanagement;

  • Een implementatieplan om het gewenste ambitieniveau te bereiken. Hierbij zijn voor- en nadelen, kosten, risico’s en de consequenties van inrichtingsscenario’s opgenomen;

  • Een communicatieplan, -activiteiten en materialen;

  • Een eerste pilot Datagedreven Werken met bestuurlijke impact;

  • Een advies, namens Halderberge en 5 andere gemeenten, aan de betrokken gemeentesecretarissen met betrekking tot mogelijke samenwerkingsscenario’s.

Workshop over de nieuwe I-visie

Gegevensmanagement
Infographic over gegevensmanagement in het kader van bewustwording en communicatie