Financiële optimalisatie door toepassing van robotchirurgie

Een zorgnetwerk en Möbius onderzochten hoe robotprogramma's kostenefficiënter kunnen zijn en hoe gezamenlijke robotactiviteiten kunnen worden uitgebreid.

robotchirurgie

Strategische uitdaging

Robotchirurgie, als hoeksteen van het digitale operatiekwartier, biedt zowel arts, ziekenhuis als patiënt een verhoogde (tijds)efficiëntie en verbeterde kwaliteit van zorg (oa. kortere hospitalisatie en een lagere ‘time to recovery’ voor de patiënt). De toepassing maakte een steile opmars in de Belgische gezondheidszorg – en 1 op 3 zorgcentra beschikken over één of meerdere robotchirurgische systemen.

Investeringen in technologie en infrastructuur dienen steeds gebalanceerd te worden met de impact op de kwaliteit van zorg. Netwerkvorming in het ziekenhuislandschap biedt een (uit)weg naar consolidatie, en een verhoogde kostenefficiëntie.

Een netwerk van zorgcentra wenste, met de assistentie van Möbius, te onderzoeken op welke manier de huidige robotprogramma’s (vanuit kostenoogpunt) kunnen geoptimaliseerd worden – en op welke manier een gezamenlijke robotactiviteit kan uitgebouwd worden.

Aanpak

In kaart brengen van de status quo van robotchirurgie in de betrokken zorginstellingen

Möbius bracht het gebruik van robotchirurgie binnen de diverse zorginstellingen in kaart. Zowel kwalitatief - tijdens deze fase voerde Möbius verkennende gesprekken met belanghebbenden van het robotchirurgisch programma – en kwantitatief:

  • Inzicht geven in gebruik robotchirurgisch systeem per zorginstelling (aantal ingrepen, segmentatie per type, tijdsbesteding, ...)
  • In kaart brengen van de kostencomponenten en -drijvers per type ingreep en geassocieerde opbrengsten (materiaalgebruik, inzet artsen en verpleegkundigen, vergoeding ‘budget financiële middelen’, verkorting ligduur, ...)
  • Consolideren tot een resultaat per ingreep (zowel voor, gedurende als na de ingreep (ligduur)).

Opbouw financieel beslissingsondersteunend model

Opbouwen van financiële transparantie van huidige robotchirurgische programma’s is onontbeerlijk; zowel als weg naar optimalisatie als naar afweging van toekomstige scenario’s. Hiertoe bouwde Möbius een dynamisch kostenmodel dat flexibel toelaat de kostenimpact van verschillende (gebruik)scenario’s te modelleren. Möbius gebruikte dit beslissingsondersteunend instrument om:

  • Financiële transparantie te scheppen in kosteneffectiviteit van huidige robotchirurgische programma’s

  • Verschillende scenario’s naar robotgebruik en samenwerkingsvormen, financieel door te rekenen.

  • Richting te geven naar verschillende mogelijkheden tot verhoging van de kostenefficiëntie van de robotchirurgisch programma’s (zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau) in het toekomstige ziekenhuisnetwerk.

robotchirurgie

 

Formuleren visie op toekomstig gebruik van robotchirurgie binnen het netwerk

Op niveau van het ziekenhuisnetwerk wordt gefaciliteerd richting een gezamenlijke visie rond robotchirurgie op niveau van het netwerk: wie speelt welke rol binnen het netwerk? Wat zijn de krijtlijnen van een mogelijke samenwerking?

Finaal werden verschillende exploitatiemodellen voor een robotprogramma binnen een ziekenhuisnetwerk uitgewerkt en financieel afgewogen.  

 

Resultaat

Op basis van deze studie kregende betrokken zorginstellingen een duidelijk inzicht in het gebruik, financiële gezondheid en rendabiliteitsdrijvers van hun robotchirurgisch programma. Daarnaast werd een financieel onderbouwde visie gecreërd op een mogelijke samenwerking inzake robotchirurgie binnen een ziekenhuisnetwerk.