Financiële en operationele impact van de PIC/S normen

De BVZA heeft een model uitgewerkt waarmee productiekosten objectief geëvalueerd kunnen worden en dat financierings- en exploitatiescenario's voorstelt die beantwoorden aan de wettelijke voorschriften.

Logo BVZA
BVZA

Strategische uitdaging

De FOD Volksgezondheid wil de PIC/S-normen toepassen voor de productie van preparaten in ziekenhuisapotheken.

De conformering van de ziekenhuizen aan deze normen zal grote gevolgen hebben voor de werking, organisatie en infrastructuur van ziekenhuisapotheken, in het bijzonder voor de bereiding van preparaten.

BVZA, de Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers, heeft (op vraag van FOD Volksgezondheid) daarom aan Möbius gevraagd om een model uit te werken waarmee de nieuwe productiekosten objectief geëvalueerd kunnen worden en om financierings- en exploitatiescenario’s voor te stellen die beantwoorden aan de noden van de sector en aan de wettelijke voorschriften voor heel België.

Het kostenevaluatiemodel dat Möbius bouwde zal FOD en FAGG toelaten om een wettelijk kader op te stellen en zal ziekenhuizen onderling begeleiden op hun weg naar mutualisering.

Dominique Wouters Voorzitter Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers (BVZA)

Aanpak

Om deze doelstellingen te bereiken, werd de studie in twee delen opgesplitst:

Ontwikkeling van een kostenmodel voor een clean room voor verschillende exploitatiescenario’s

Het eerste deel had als doel een kostenmodel te ontwikkelen op basis van de Time/Process-Driven Based Costing-methode. In dit model werden verschillende scenario’s geïntegreerd om de effecten van de verschillende kwaliteitsnormen (zones B, C of D voor de bereidingen, LAF-kasten of isolatoren) op de kosten en de organisatie van een productie eenheid te evalueren.

Dit model werd ontwikkeld op basis van gegevens die verzameld werden bij vijf ziekenhuizen die aan de studie meewerkten: Cliniques Universitaires Saint-Luc, AZ Groeninge, Grand Hôpital de Charleroi, AZ Sint-Blasius en Clinique Saint-Joseph van Vivalia.

Met dit model konden de kosten voor de investering in en exploitatie van een clean room afhankelijk van het aantal preparaten geëvalueerd worden.

Toepassing van het model op alle Belgische ziekenhuizen en evaluatie van financierings- en exploitatiescenario’s

Tijdens deze fase werd een nationaal onderzoek uitgevoerd om reële gegevens per ziekenhuis te verzamelen. Door deze gegevens en het kostenmodel voor een clean room te combineren, konden verschillende financierings- en exploitatiescenario’s voor heel België geanalyseerd worden.

Bij de exploitatiescenario’s werd de fusie van clean rooms per ziekenhuisgroep geëvalueerd en werden verschillende simulaties gemaakt.

Deze analyses hebben zowel kwantitatieve (investeringen en exploitatiekosten) als kwalitatieve resultaten (risico’s, correlaties) op nationaal niveau opgeleverd.

 

Resultaat

De studie heeft de volgende informatie opgeleverd.

  • Verschillende kosten voor clean rooms in het kader van de PIC/S: De studie geeft een beeld van de organisatie, de investeringen en exploitatiekosten met betrekking tot de PIC/S voor clean rooms. Dit overzicht verschaft inzicht in de gevolgen voor de ziekenhuizen.
  • Financierings- en exploitatiescenario’s en aanbevelingen: Dankzij de toepassing van het kostenmodel op alle Belgische ziekenhuizen volgens verschillende scenario’s kon een grondige analyse gemaakt worden van de gevolgen van de PIC/S en de verschillende mogelijkheden om de financiële gevolgen voor de sector en de autoriteiten (gekozen kwaliteit, productieplanning, groepen clean rooms) te beperken.
  • Dit resultaat werd gepresenteerd aan en gebruikt door het Kabinet van het Ministerie voor Volksgezondheid ter ondersteuning van de toepassing van de PIC/S en de manier waarop deze geïmplementeerd en gefinancierd zouden kunnen worden.
  • De studie werd ook gebruikt door verschillende organismen zoals Zorgnet Vlaanderen om een advies over de PIC/S en de toepassing ervan op Belgisch niveau te formuleren.